Wczytuję dane...
Polityka prywatności

Informacje dotyczące ochrony danych osobowych użytkowników serwisu www.pomyslowalazienka.pl

Dane administratora

Administratorem Państwa danych osobowych, tj. podmiotem, który ustala cele i sposoby przetwarzania Państwa danych osobowych, są: Arkadiusz Tadych oraz Urszula Tadych prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą P. H. U. ARKADIUSZ, URSZULA TADYCH S.C., ul. Kościuszki 32, 62-020 Swarzędz, NIP 7822406855.

Jakie dane osobowe przetwarzamy?

Dane osobowe, które przetwarzamy otrzymujemy wyłącznie od Państwa w ramach rejestracji w serwisie www.pomyslowalazienka.pl, w trakcie składania zamówień oraz w ramach zamawiania usługi newsletter. Dane osobowe przekazujecie nam Państwo także za pośrednictwem serwisu Allegro prowadzonego przez spółkę Allegro.pl sp. z o.o. ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań.

Cele, okres oraz podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

 1. Rejestracja w serwisie www.pomyslowalazienka.pl

Cel przetwarzania: prawnie uzasadniony interes Administratora (marketing bezpośredni)

Okres przetwarzania: do dnia wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych

Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit f RODO1

 1. Realizacja zawartych z Państwem umów sprzedaży

Cel przetwarzania: przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą

Okres przetwarzania: okres potrzebny do realizacji umowy

Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit b RODO

 1. Subskrypcja usługi newsletter

Cel przetwarzania: prawnie uzasadniony interes Administratora (marketing bezpośredni)

Okres przetwarzania: do dnia wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych

Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit f RODO

 1. Obowiązki ustawowe ciążące na Administratorze

Cel przetwarzania: realizacji obowiązków ustawowych ciążących na Administratorze, wynikających z przepisów obowiązującego prawa (m.in. przepisy podatkowe, przepisy o rachunkowości)

Okres przetwarzania: okresy określone w przepisach prawa. W szczególności w odniesieniu do dokumentów podatkowych (np. faktury) oraz dokumentów określonych w przepisach o rachunkowości 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy

Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO

 1. Dochodzenie lub obrona przed roszczeniami

Cel przetwarzania: dochodzenie lub obrona przed roszczeniami klientów lub wobec klientów

Okres przetwarzania: okresy przedawnienia roszczeń, określone w przepisach prawa

Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy) lub art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora lub osoby trzeciej w postaci umożliwienia Administratorowi oraz klientom dochodzenia lub obrony przed roszczeniami)

Informacje o odbiorcach danych osobowych lub o kategoriach odbiorców

W ramach prowadzonej działalności Administrator może przekazywać Państwa dane:

- firmom pocztowym oraz firmom kurierskim, celem realizacji umowy sprzedaży oraz prowadzonej z Państwem korespondencji,

- firmom oferującym obsługę płatności elektronicznych (PayU);

- kancelarii prawnej obsługującej Administratora w przypadku zaistnienia ewentualnych roszczeń ze strony Administratora lub wobec Administratora, a tym samym także sądom powszechnym,

- firmie księgowej oraz rachunkowej obsługującej Administratora,

- punktom serwisowym w ramach zgłoszenia przez klienta roszczeń z tytułu rękojmi lub gwarancji,

- organom władzy publicznej, organom ścigania i organom wymiaru sprawiedliwości na ich żądanie, o ile obowiązek przekazania danych wynika z przepisów obowiązującego prawa,

- w przypadku zakupów na raty, instytucjom kredytującym zakup.

Informacje o zamiarze przekazania danych osobowych do państwa trzeciego

Administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych do państwa trzeciego. Niemniej jednak, zważywszy na to, że w ramach prowadzonej działalności korzysta z usług podmiotów zewnętrznych (w zakresie m.in. hostingu), zobowiązuje się do podejmowania działań zmierzających do uniemożliwienia przekazywania danych do państwa trzeciego bądź ich zabezpieczenia zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Państwa uprawnienia

Przysługuje Państwu prawo:

 1. dostępu do danych i otrzymania ich kopii;

 2. sprostowania danych (w przypadku, gdy dane są niekompletne, nieaktualne lub nieprawdziwe);

 3. żądania usunięcia danych, w przypadku, gdy:

- dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane,

- zgoda na przetwarzanie danych zostanie wycofana,

- zgłoszony zostanie sprzeciw wobec przetwarzania,

- dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem,

- dane będą podlegać usunięciu w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa Unii lub prawa polskiego;

 1. ograniczenia przetwarzania danych, w przypadku, gdy:

- dane będą nieprawidłowe, na okres pozwalający Administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych,

- dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będą Państwo zainteresowani ich usunięciem,

- Administrator nie będzie potrzebował danych do celów przetwarzania, ale będą one Państwu potrzebne, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,

- wniosą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy administratora nie przeważają nad podstawami sprzeciwu;

 1. przenoszenia danych, tj. żądania otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu, Państwa danych osobowych oraz prawie przesłania tych danych innemu administratorowi bez przeszkód ze strony Administratora, a także prawie żądania od Administratora przesłania tych danych bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe;

 2. niepodlegania procesom zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym także profilowania,

 3. sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych,

 4. w odniesieniu do danych przetwarzanych w oparciu o wyrażoną przez Państwo zgodę - cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

 5. wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Czy podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym lub warunkiem zawarcia umowy, czy jesteście Państwo zobowiązana do ich podania i jakie są ewentualne konsekwencje niepodania danych

Podanie przez Państwo danych osobowych następuje dobrowolnie, jednak w odniesieniu do zawieranych przez Państwo z Administratorem umów kupna-sprzedaży stanowi ono warunek zawarcia umowy. Odmowa ich podania może tym samym skutkować brakiem możliwości zawarcia umowy.

Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu

Podane przez Państwo dane nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym do profilowania. Jeżeli będą Państwo mieli pytania lub wątpliwości związane z działaniami Administratora, dotyczącymi Państwa danych osobowych mogą Państwo przesłać je na adres poczty elektronicznej Administratora: sklep@pomyslowalazienka.pl

1 RODO - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).