loadingimg

Wczytuję dane...
 • Szukaj
szt. na kwotę 0.00 PLN
Szybka dostawa Ubezpieczenie przesyłki Fachowa porada Gwarancja zwrotu 60 dni
Polityka prywatności

Informacje dotyczące ochrony danych osobowych użytkowników serwisu www.pomyslowalazienka.pl

Dane administratora

Administratorem Państwa danych osobowych, tj. podmiotem, który ustala cele i sposoby przetwarzania Państwa danych osobowych, są: Arkadiusz Tadych oraz Urszula Tadych prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą P. H. U. ARKADIUSZ, URSZULA TADYCH S.C., ul. Kościuszki 32, 62-020 Swarzędz, NIP 7822406855.

Jakie dane osobowe przetwarzamy?

Dane osobowe, które przetwarzamy otrzymujemy wyłącznie od Państwa w ramach rejestracji w serwisie www.pomyslowalazienka.pl, w trakcie składania zamówień oraz w ramach zamawiania usługi newsletter. Dane osobowe przekazujecie nam Państwo także za pośrednictwem serwisu Allegro prowadzonego przez spółkę Allegro.pl sp. z o.o. ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań.

Cele, okres oraz podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

 1. Rejestracja w serwisie www.pomyslowalazienka.pl

Cel przetwarzania: prawnie uzasadniony interes Administratora (marketing bezpośredni)

Okres przetwarzania: do dnia wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych

Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit f RODO1

 1. Realizacja zawartych z Państwem umów sprzedaży

Cel przetwarzania: przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą

Okres przetwarzania: okres potrzebny do realizacji umowy

Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit b RODO

 1. Subskrypcja usługi newsletter

Cel przetwarzania: prawnie uzasadniony interes Administratora (marketing bezpośredni)

Okres przetwarzania: do dnia wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych

Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit f RODO

 1. Obowiązki ustawowe ciążące na Administratorze

Cel przetwarzania: realizacji obowiązków ustawowych ciążących na Administratorze, wynikających z przepisów obowiązującego prawa (m.in. przepisy podatkowe, przepisy o rachunkowości)

Okres przetwarzania: okresy określone w przepisach prawa. W szczególności w odniesieniu do dokumentów podatkowych (np. faktury) oraz dokumentów określonych w przepisach o rachunkowości 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy

Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO

 1. Dochodzenie lub obrona przed roszczeniami

Cel przetwarzania: dochodzenie lub obrona przed roszczeniami klientów lub wobec klientów

Okres przetwarzania: okresy przedawnienia roszczeń, określone w przepisach prawa

Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy) lub art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora lub osoby trzeciej w postaci umożliwienia Administratorowi oraz klientom dochodzenia lub obrony przed roszczeniami)

Informacje o odbiorcach danych osobowych lub o kategoriach odbiorców

W ramach prowadzonej działalności Administrator może przekazywać Państwa dane:

- firmom pocztowym oraz firmom kurierskim, celem realizacji umowy sprzedaży oraz prowadzonej z Państwem korespondencji,

- firmom oferującym obsługę płatności elektronicznych (PayU);

- kancelarii prawnej obsługującej Administratora w przypadku zaistnienia ewentualnych roszczeń ze strony Administratora lub wobec Administratora, a tym samym także sądom powszechnym,

- firmie księgowej oraz rachunkowej obsługującej Administratora,

- punktom serwisowym w ramach zgłoszenia przez klienta roszczeń z tytułu rękojmi lub gwarancji,

- organom władzy publicznej, organom ścigania i organom wymiaru sprawiedliwości na ich żądanie, o ile obowiązek przekazania danych wynika z przepisów obowiązującego prawa,

- w przypadku zakupów na raty, instytucjom kredytującym zakup.

Informacje o zamiarze przekazania danych osobowych do państwa trzeciego

Administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych do państwa trzeciego. Niemniej jednak, zważywszy na to, że w ramach prowadzonej działalności korzysta z usług podmiotów zewnętrznych (w zakresie m.in. hostingu), zobowiązuje się do podejmowania działań zmierzających do uniemożliwienia przekazywania danych do państwa trzeciego bądź ich zabezpieczenia zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Państwa uprawnienia

Przysługuje Państwu prawo:

 1. dostępu do danych i otrzymania ich kopii;

 2. sprostowania danych (w przypadku, gdy dane są niekompletne, nieaktualne lub nieprawdziwe);

 3. żądania usunięcia danych, w przypadku, gdy:

- dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane,

- zgoda na przetwarzanie danych zostanie wycofana,

- zgłoszony zostanie sprzeciw wobec przetwarzania,

- dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem,

- dane będą podlegać usunięciu w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa Unii lub prawa polskiego;

 1. ograniczenia przetwarzania danych, w przypadku, gdy:

- dane będą nieprawidłowe, na okres pozwalający Administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych,

- dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będą Państwo zainteresowani ich usunięciem,

- Administrator nie będzie potrzebował danych do celów przetwarzania, ale będą one Państwu potrzebne, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,

- wniosą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy administratora nie przeważają nad podstawami sprzeciwu;

 1. przenoszenia danych, tj. żądania otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu, Państwa danych osobowych oraz prawie przesłania tych danych innemu administratorowi bez przeszkód ze strony Administratora, a także prawie żądania od Administratora przesłania tych danych bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe;

 2. niepodlegania procesom zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym także profilowania,

 3. sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych,

 4. w odniesieniu do danych przetwarzanych w oparciu o wyrażoną przez Państwo zgodę - cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

 5. wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Czy podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym lub warunkiem zawarcia umowy, czy jesteście Państwo zobowiązana do ich podania i jakie są ewentualne konsekwencje niepodania danych

Podanie przez Państwo danych osobowych następuje dobrowolnie, jednak w odniesieniu do zawieranych przez Państwo z Administratorem umów kupna-sprzedaży stanowi ono warunek zawarcia umowy. Odmowa ich podania może tym samym skutkować brakiem możliwości zawarcia umowy.

Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu

Podane przez Państwo dane nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym do profilowania. Jeżeli będą Państwo mieli pytania lub wątpliwości związane z działaniami Administratora, dotyczącymi Państwa danych osobowych mogą Państwo przesłać je na adres poczty elektronicznej Administratora: sklep@pomyslowalazienka.pl

1 RODO - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).